Op 4 april kwamen experts, bedrijfscontactfunctionaris, beleidsmakers, vergunningverleners en zaakbegeleiders samen in Limburg, voor een informatieve bijeenkomst gericht op het circulair ondernemen met insecten. Deze samenkomst markeerde niet alleen een informatieve uitwisseling van kennis en ervaringen, maar bood ook de kans voor gemeentes om invulling te geven aan de ontwikkeling van een nieuw sectorplan voor insectenkweek.

 

 

De dag begon met een hartelijk welkom van Hans Corsten en Bob Holtermans, gevolgd door een rondleiding door de faciliteiten van de InsectSchool. De rondleiding bood de deelnemers een blik op de praktische kant van de insectenkweek en hoe een insectenkweek er nou eigenlijk uit kan zien. Na de rondleidingen verzamelden ze zich voor het hoofdprogramma bij Graaf ter Horst.

Paulien de Graaf, ketenadviseur bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, opende het formele programma. Ze benadrukte haar rol als eerste aanspreekpunt in zaken betreffende insecten en lichtte toe hoe belangrijk de input van lokale gemeentes is voor de ontwikkeling van de sector en het nieuwe sectorplan. Het vermogen om direct bij te dragen aan dit beleid werd gewaardeerd door de aanwezigen, die actief discussieerden over hoe hun gemeentes konden bijdragen aan en profiteren van deze nieuwe sector.

De opening werd opgevolgd door Petra van den Hengel van het Network for Insect Knowledge (NIK), die de cruciale rol van het NIK in het bevorderen van kennisuitwisseling en samenwerking binnen de gehele insectenketen benadrukte. Als spil in de informatiedistributie onderstreepte Petra het belang van inclusieve betrokkenheid van overheidsinstanties bij deze opkomende sector.

Gedurende de dag werden verschillende presentaties gegeven, afgetrapt door de presentatie van Marian Peters van New Generation Nutrition. Ze deelde inzichten over de basis van insectenkweek, welke soorten insecten er nou eigenlijk gekweekt worden en hoe ze bij NGN boeren leren insectenkweker te worden. Marian benadrukte de duurzame potentie van insecten en hoe de huidige wetgeving innovatie soms in de weg staat, maar ook hoe veel er wel mogelijk is binnen de bestaande kaders.

De discussies werden verder verdiept door Ilse Groeneveld van Wageningen Livestock Research, die haar onderzoek presenteerde naar de economische haalbaarheid van meelworm- en BSF-kwekerijen. Hoewel de sector geconfronteerd wordt met variabiliteit in kosten en winstgevendheid toonden haar bevindingen ook kansen aan in de sector. Haar advies aan nieuwe ondernemers was duidelijk: begin klein, leer op kleine schaal van fouten, en groei met de sector mee.

Luuk Gollenbeek, collega van Ilse bij Wageningen Livestock Research, bracht een ander essentieel aspect aan het licht: de milieu-impact van insectenteelt. Hij besprak hoe insecten bijdragen aan de eiwittransitie en potentieel hebben om de stikstofuitstoot aanzienlijk te verminderen, waarbij gedeeld werd dat bij een eerste indicatieve meeting 20 ton verse biomassa productie van insecten een vergelijkbare stikstof uitstoot heeft met ongeveer 1,7 koe of 7 varkens. Dit was een belangrijk punt en de meerwaarde van deze resultaten was voelbaar in de ruimte, vooral gezien de recente stikstofproblematiek in Nederland waar gemeentes mee te maken krijgen.

De sessie werd afgerond met een discussie over de ruimtelijke en regelgevende uitdagingen waarmee de sector geconfronteerd wordt. Walter Kemp van het Ministerie van LNV sprak over de mogelijkheden voor hergebruik van agrarische gebouwen en de impact van nieuwe regelgeving op de sector.

Het evenement sloot af met een algemene instemming over de behoefte aan een vervolgbijeenkomst. Hierin zullen we de vooruitgang bespreken en verdere stappen zetten. De aanwezigen benadrukten het belang van helderheid in regelgeving en steun voor ondernemers die de stap naar insectenteelt willen zetten.

Het NIK is daarnaast voornemens om een kerngroep te starten specifiek voor de overheid, waarin collectief gekeken zal worden naar vraagstukken omtrent het vestigingsbeleid van insectenbedrijven en nodigden de aanwezigen uit op hierover contact op te nemen met het NIK. Deze initiatieven zijn essentieel om de ontwikkeling van de sector te ondersteunen en de dialoog tussen ondernemers en regelgevende instanties te bevorderen, wat van cruciaal belang is voor het creëren van een gunstig klimaat voor insectenkweek

Deze bijeenkomst liet duidelijk zien dat er een sterke toekomst is voor insectenteelt in Limburg en Noord-Brabant. Door samenwerking en innovatie kan deze sector een sleutelrol spelen in het verduurzamen van onze landbouw en het bijdragen aan een circulaire economie.

De bijeenkomst was een gezamenlijk initiatief van :
Crossroads Limburg – crossroadslimburg.com
Keyport- keyport.nl
NGN – New Generation Nutrition – http://www.ngn.co.nl/
NIK – Network for Insect Knowledge – nfik.nl
Provincie Noord-Brabant – brabant.nl
Provincie Limburg – limburg.nl
Wageningen Universiteit – https://www.wur.nl/nl/dossiers/dossier/insecten-als-voedsel-en-veevoer.htm

Deze bijeenkomsten zullen we ook gaan organiseren in andere gemeentes.
Heb jij/ heeft jouw gemeente hier behoefte aan? Neem dan contact met ons op om op de hoogte gehouden te worden.
info@nfik.nl

 

Geschreven door:
Shannon den Engelsman